Pa Tum Wan Junction

Photo taken by James Attree.

Bangkok

Bangkok, JZA Photography, JZA Website, Pa Tum Wan Junction, Personal, Thailand